Immobiliària Barcelona

Visites a immobles en temps de Coronavirus

Des de Immobiliaria Barcelona hem desenvolupat durant aquest confinament eines per visitar els immobles sense visita presencial.

Una gran inversió en eines multimedia, ens permet fer visites virtuals, videos i fotografia professional, de manera que els consumidors poden, tranquilament des del sofà o devant del seu ordinador, visitar immobles amb una sensació inmersiva que els trasllada sense moure’s de casa.

Aquestes técniques, protocols i procediments han de permetre que les persones visitin molts menys pisos de forma presencial, obtimitzant el seu temps i facilitant la seva procura. A més, minimitzar el número de visites presencials ajudarà a conservar la salut dels propis consumidors, dels propietaris dels immobles i dels nostres treballadors.

No obstant això, volem reproduir un comunicat urgent del president del col.legi d’aPIs de Barcelona, on ens comuniquen que ja podem fer visites comercials, aixó si, complint amb totes les mesures de seguretat necessaries.

COMUNICAT URGENT

Per fin s’esvaeixen els dubtes

Després de diverses consultes i contactes mantinguts al llarg del dia d’avui amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través del seu director general, Francisco Javier Martín Ramiro, i el president del Consell General dels COAPI d’Espanya i del Consell de COAPI de Catalunya, Gerard Duelo Ferrer, sobre la viabilitat d’iniciar les visites als habitatges en les zones que es mantenen en fase 0, i en fase 0 amb avenços, posem en el vostre coneixement les conclusions que ens han estat trasllades:

La visita d’agents comercials a locals o habitatges per a gestions relacionades amb activitats o negocis immobiliaris (compravenda, lloguer, etc.), fins i tot acompanyats de clients, podria realitzar-se si es donen dues condicions:

1 Que el local o habitatge es trobi deshabitat, o la visita es realitzi quan aquest es trobi buit dels seus ocupants i el temps de permanència al local o habitatge sigui el mínim imprescindible per a la gestió a realitzar. És a dir, si la propietat viu a l’immoble, haurà de sortir-ne i esperar fora o on vulgui.

2 Que es prenguin les adequades mesures de seguretat per a la prevenció del contagi, de protecció individual i de distanciament, tant entre client i agent comercial, com amb els altres ocupants d’altres locals o habitatges de l’immoble, a l’entrada o sortida dels mateixos. Més avall donem indicacions al respecte.

A la vista de l’anterior us recomanem que les visites es limitin a l’estrictament necessari i amb les mesures de seguretat possibles. Així, us suggerim les següents:

•  Informar els ocupants dels immobles que no podran estar presents durant la visita.

• Concretar l’hora de visita en aquells moments del dia en què els seus ocupants no estan en elles (franges horàries de passeig, per exemple).

• Si el client no es troba bé o mostra símptomes sospitosos de coronavirus no ha de realitzar la visita o, de manifestar-se durant la mateixa, es suspendrà immediatament.

• Informar el client visitant que durant la visita és imprescindible respectar les indicacions que es detallen en el full que se’ls lliura:

◦ Evitar tocar-se els ulls, nas i boca, i utilitzar una solució hidroalcohòlica, ja que les mans faciliten la transmissió de virus.

◦ En tossir o esternudar, ha de tapar-se la boca i nas amb el colze flexionat.

◦ Evitar les salutacions i mantenir una distància mínima de 2 metres amb la resta de persones que participin a la visita.

◦ Utilitzar el material de protecció indicat per les autoritats competents (mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, peücs). (És recomanable que el material de protecció es faciliti en el moment per garantir un major grau de protecció a l’agent i als visitants)

◦ Evitar tocar superfícies o mobiliari, si n’hi hagués.

◦ Limitar als el màxim el nombre de persones que han de visitar l’habitatge. És important que aquesta indicació es posi en relació amb les característiques de l’immoble a visitar, com la superfície, per exemple, havent de tenir en compte que l’agent o el seu comercial formen part del grup visitant.

◦ No utilitzar i/o visitar zones comunitàries, i si resulta imprescindible com a elements rellevants per a l’operació, extremar les precaucions per evitar coincidir amb la resta d’ocupants de l’immoble.

◦ Utilitzar preferentment les escales. L’ascensor ha de reservar-se per a aquells supòsits en què resulti imprescindible, en aquest cas l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres.

◦ No concertar jornades de portes obertes per a la visita de l’immoble.

◦ Incorporar en el full de visita: «La visita s’ha realitzat amb les mesures de seguretat i higiene recomanades».

Gerard Duelo Ferrer

President

Copyright © 2020 API – Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris, Tots els drets reservats.

Únete a la discusión